Homeland. Marc Chagall in Vitebsk

Book cover design.

European Humanities University, Vilnius, 2015.

The new book of the famous Belarusian writer was the result of his 15-year intense labor. The basis of the work is a controversial history of Marc Chagall, the outstanding artist of the twentieth century. The process of writing the book included long-term studies of the Vitebsk Art School, a comprehensive analysis of the actual material from the archives and biographical data about the life of one of the most prominent natives of Belarus. Marc Chagall spent most of his life in emigration, creating his masterpieces, which were imbued with Belarusian motives, outside of the country.

«Homeland. Marc Chagall in Vitebsk» concentrates on the Vitebsk period of the artist’s life (1914-1915, 1918-1920).

Being misunderstood and rejected by his compatriots during his lifetime, the experimenter left behind a legacy that is now on his native land considered to be Belarusian. One of the central issues raised in the book by Martinovich is: «Why don’t we appreciate what is ours and our talented countrymen find recognition at their homeland?»

Родина. Марк Шагал в Витебске
Родина. Марк Шагал в Витебске

Виктор Мартинович. «Родина. Марк Шагал в Витебске». Дизайн оболожки книги.

Новая книга Виктора Мартиновича стала результатом его 15-летнего напряженного труда. В основу произведения легла противоречивая история Марка Шагала, выдающегося художника ХХ века. Процесс написания книги включал многолетние исследования Витебского художественного училища, всесторонний анализ фактического материала из архивов и биографических данных о жизни одного из самых выдающихся уроженцев Беларуси. Большую часть жизни Марк Шагал провел в эмиграции, создавая свои шедевры, пронизанные белорусскими мотивами. Книга же «Родина. Марк Шагал в Витебске» концентрируется на Витебском периоде жизни художника (1914-1915, 1918-1920).

Будучи при жизни неправильно понятым и отвергнутым соотечественниками, экспериментатор оставил после себя наследие, которое теперь на его родной земле считается белорусским. Один из центральных вопросов, поднятых в книге Мартиновича, звучит так: «Почему мы не ценим то, что наше, и наши талантливые соотечественники так поздно находят признание на своей родине?»

Родина. Марк Шагал в Витебске

Віктар Марціновіч. «Радзіма. Марк Шагал у Віцебску». Дызайн вокладкі кнігі.

Новая кніга Віктара Марціновіча стала вынікам яго 15-гадовай напружанай працы. У аснову твора лягла супярэчлівая гісторыя Марка Шагала, выбітнага мастака ХХ стагоддзя. Працэс напісання кнігі ўключаў шматгадовыя даследаванні Віцебскага мастацкага вучылішча, усебаковы аналіз фактычнага матэрыялу з архіваў і біяграфічных дадзеных пра жыццё аднаго з самых знакамітых ураджэнцаў Беларусі. Большую частку жыцця Марк Шагал правёў у эміграцыі, ствараючы свае шэдэўры, прасякнутыя беларускімі матывамі. Кніга ж «Радзіма. Марк Шагал у Віцебску» канцэнтруецца на Віцебскім перыядзе жыцця мастака (1914-1915, 1918-1920).

Будучы пры жыцці няправільна зразуметым і адрынутым суайчыннікамі, эксперыментатар пакінуў пасля сябе спадчыну, якая цяпер на яго роднай зямлі лічыцца беларускай. Адно з цэнтральных пытанняў, паднятых у кнізе Марціновіча, гучыць так: “Чаму мы не цэнім тое, што наша, і нашы таленавітыя суайчыннікі гэтак позна знаходзяць прызнанне на сваёй радзіме?»