Б/Уржуазные ценности

Naming and visual style of vintage furniture store. The case when laconic graphics should not interfere with a subtle, two-level play on the meaning of the name: “bourgeois values” – Russian-speaking (Soviet) stamp with a bright emotional color, clearly defining the furniture from another, non-Soviet, luxurious life-style. And the second level of reading – “B / Y” (which is meaning “second hand”), which eliminates the pathos and precisely explains the concept of place.

Неймінг і візуал стыля крамы вінтажнай мэблі. Выпадак, калі лаканічная графіка не павінна перашкаджаць тонкай, двухузроўневай гульні сэнсаў назвы: «буржуазные ценности» – рускамоўны (савецкі) штамп з яркай эмацыйнай афарбоўкай, які дакладна акрэслівае мэблю з іншай, несавецкай, раскошнай рэчаіснаці. І другі узровень прачытання – «Б/Уржуазныя», што нівелюе патас і удакладняе канцэпцыю месца.